Niedopełnienie należytej staranności w przypadku podatku u źródła może się wiązać z nałożeniem na podatnika znacznych  kar. W przypadku, kiedy organy podatkowe stwierdzą, że płatnik nie wypełnił swoich obowiązków i jednocześnie w sposób niewłaściwy skorzystał z preferencji WHT, może być on zobowiązany do zapłaty należnego podatku u źródła wraz z odsetkami od zaległości.

Jak dochować należytej staranności?

podatek u źródła należyta starannośćWarto mieć świadomość, że podatek u źródła, w skrócie WHT dotyczy dywidend i innych dochodów, które pochodzą z części zysku osoby prawnej. Może on obejmować  dywidendy wypłacane polskim, jak i zagranicznym właścicielom. Jeżeli dotyczy nas podatek u źródła należyta staranność jest niezwykle istotna. Nie ma bowiem obiektywnego wzorca zachowania, na który płatnik podatku u źródła mógłby się powoływać w celu skorzystania z konkretnej preferencji podatkowej. Dodatkowo transakcje, które dotyczą płatności za usługi niematerialne między podmiotami powiązanymi w ramach jednej grupy kapitałowej mogą podlegać wyższym wymogom należytej staranności. Podstawą opodatkowania w tym przypadku jest dochód, natomiast firma wypłacająca dywidendy jest zobowiązana do działania jak płatnik podatku. Oznacza to że firma wypłacająca dywidendę jest odpowiedzialna za obliczenie, pobranie, jak również terminowe odprowadzenie podatku, co obejmuje należytą staranność w podatku u źródła.

W przypadku, kiedy wyżej wymienione obowiązku nie zostaną spełnione, firma otrzymująca dywidendę będzie odpowiadała za niepobrany albo niezapłacony podatek, jak i za własne zaległości podatkowe. Oprócz tego, jeżeli organ podatkowy uzna, że weryfikacja kontrahenta dokonana przez płatnika nie spełniła standardów należytej staranności, to płatnik może być obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym – 10% kwoty wypłat.